نشانی: تهران، تهران، بلوار آفریقا ـ خیابان بابک مرکزی ـ پلاک ۲۴

تلفن : ۸۸۷۹۸۰۷۸