نشانی: تهران، تهران، خیابان پاسداران ـ بلوار شهرزاد ـ خیابان یکم شرقی ـ پلاک ۳۳

تلفن: ۲۲۵۶۷۰۰۵ الی 7