نشانی: تهران، تهران، خیابان شهید فلاحی (زعفرانیه) ـ خیابان شهید عاجزی ـ پلاک ۸۷

تلفن: ۲۲۴۱۴۴۴۶ - ۲۲۴۱۶۶۸۲